VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSI STUBAIER GLETSCHER

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY WINTERSPORT TIROL AG & CO STUBAIER BERGBAHNEN KG

1 ROZSAH

x Společnost Wintersport Tirol AG & Co Stubaier Bergbahnen KG (dále jen „Stubaiský ledovec“) poskytuje své služby svým zákazníkům na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“).

x Obsah aktuálního znění Všeobecných obchodních podmínek (které jsou přístupné online, vystavené v prostoru pokladny nebo na požádání předány zákazníkovi) je odsouhlasen nákupem jízdenky či permanentky v rámci smluvního vztahu mezi Stubaiským ledovcem a zákazníkem.

x Pokud si zákazník zakoupí kartu na využití zařízení od více společností, ledovec Stubai vystupuje za ostatní společnosti pouze jako jejich zástupce. Služby, které lze s takovou (kombinovanou) kartou využít, poskytují právně nezávislé společnosti. Za poskytnutí jednotlivých služeb a za následky případných nehod je tedy vždy odpovědná společnost, v jejímž (lyžařském) areálu k úrazu došlo; smluvní reklamace (např. z bezpečnosti sjezdovek nebo dopravy) tedy zpracovává společnost, v jejíž (lyžařské) oblasti došlo k nehodě.

2 PLNĚNÍ STUBAJSKÉHO LEDOVCE

x Předpokladem pro využití služeb Stubaiského ledovce je zakoupení platné jízdenky či permanentky (datový nosič).

x Přeprava proběhne po provedení kontroly přístupu.

x Jízdenku či permanentku je nutné na požádání ukázat zaměstnancům Stubaiského ledovce a v případě potřeby předat, aby si mohli ověřit, zda jsou služby Stubaiského ledovce správně využívány. Nedodržení této povinnosti může mít za následek zablokování jízdenky a odepření přepravy.

3 POPLATEK/CENA

x Pokud není dohodnuto jinak, musí být za nákup příslušné jízdenky či permanentky zaplacen poplatek stanovený ledovcem Stubai v době uzavření smlouvy.

x U jednodenních nebo vícedenních jízdenek bude zákazníkovi poskytnut odpovídající nosič dat, za který zákazník zaplatí zálohu ve výši 2,00 EUR. Tato záloha bude vrácena při vrácení nepoškozené a funkční vícedenní jízdenky.

x Jízdenky za zvýhodněné ceny se vydávají pouze po předložení odpovídajícího dokladu (např. platný průkaz totožnosti s fotografií).

x Informace (zejména informace o cenách) v prospektech, katalozích, inzerátech, cenících apod. jsou nezávazné, vyhrazujeme si právo na změny. Platné jsou ceny oznámené v době zakoupení jízdenky. K úpravám tarifů může dojít v důsledku nepředvídatelných výkyvů nákladů.

 

4 PLATNOST JÍZDENEK A PERMANENTEK

x Při použití přepravní služby na ledovci Stubai je nutné mít u sebe vždy platnou jízdenku a na požádání ji ukázat personálu na ledovci Stubai.

x Pokud má zákazník s sebou zlevněnou jízdenku, musí při kontrole zaměstnanci Stubaiského ledovce předložit doklad o existenci důvodu slevy. Pokud tento doklad nedoloží ihned nebo nejpozději do 24 hodin, bude mu jízdenka bez náhrady zabavena. V tomto případě je společnost oprávněna účtovat také manipulační poplatek ve výši 40,00 EUR.

x Jízdenky nelze bez předchozího písemného souhlasu Stubaiského ledovce převádět či dále prodávat apod. třetím osobám.

x Jízdenky na více dní jsou platné pouze ve dnech po sobě jdoucích, pokud není výslovně stanovena jiná doba platnosti (např. volitelné skipasy/volitelné předplatné).

5 ZABAVENÍ JÍZDENKY ČI PERMANENTKY

x nesprávné použití jízdenky (např. neoprávněný převod, použití jízdenky třetí osoby, použití přepravní služby bez jízdenky, nerespektování pokynů nezbytných pro bezpečný provoz zařízení lanovky, použití zlevněné jízdenky bez splnění požadavků atd.) vede k okamžitému odebrání jízdenky.

x Pokud zákazník svým bezohledným nebo nebezpečným chováním ohrozí fyzickou integritu třetích osob (např. jiných zákazníků, zaměstnanců ledovce Stubai apod.), může ledovec Stubai - pro ochranu třetích osob - zákazníka vyloučit z další přepravy pokud ve svém chování pokračuje i přes varování.

x V žádném z těchto případů nebudou zbývající dny platnosti jízdenky vráceny či nahrazeny.

6 NÁHRADA

x Pokud zákazník nechce využít jednotlivé dny vícedenní permanentky nebo je nemůže využít z osobních důvodu, nebudou mu tyto dny vráceny ani nahrazeny.

x Dojde-li ke sportovnímu úrazu: skipas je nutné ihned uložit na jedné z pokladen. Lékařské potvrzení od místního lékaře lze předložit do druhého dne. Dny používání jsou dny od vydání do uložení skipasu. Hodinové, jednodenní jízdenky ani jednotlivé jízdy se nevracejí. Zraněnému bude vrácen pouze skipas. Za vrácení ročních vstupenek na ledovec Stubai nebo vstupenky SMEG bude účtován zpracovatelský poplatek ve výši 15,00 EUR. Roční jízdenka na Stubaiský ledovec platí od 15.09. do 14.09. následujícího roku. Jak je všeobecně známo, kvůli počasí nebo jiným okolnostem - zejména na začátku nebo na konci sezóny - ne vždy musí být otevřena všechna zařízení nebo sjezdovky. Tyto uzavírky jsou především z důvodu bezpečnosti zákazníků (např. nebezpečí lavin, bouřky, uzavírky nařízené státem, jiná omezení). Z důvodu takového omezení nabídky Stubaiského ledovce nevzniká nárok na vrácení peněz, prodloužení nebo posunutí platnosti skipasu.

x Vzhledem k pandemii COVID-19 si je zákazník od března 2020 vědom, že provoz firem a horských drah může být na základě úředního příkazu omezen z důvodu neovlivnitelných okolností (jako jsou důsledky pandemie nebo vládní omezení ) a může být dokonce trvale ukončen. Pokud si zákazník zakoupí skipas v době úřady nařízené uzavírky, nevzniká nárok na (poměrnou) náhradu, prodloužení nebo posunutí doby její platnosti.

x Zákazník si je při nákupu vstupenky také vědom, že z důvodu celosvětové pandemie COVID-19 nebo vládních omezení může docházet k (obnoveným) úředně nařízeným uzavírkám či uzavírkám jednotlivých systémů lanovek, jednotlivých společností, celých regionů, hranic apod. . V těchto nebo obdobných případech nevzniká nárok na (poměrnou) náhradu, prodloužení nebo odklad platnosti skipas.

7 OMEZENÍ Z DŮVODU PANDEMIE COVID-19

x Jak je dobře známo, celosvětově existovala a existují omezení kvůli pandemii COVID-19, která mohou omezit i využívání služeb Stubaiského ledovce (např. pravidla vzdálenosti, omezení počtu přepravovaných osob, předpisy pro pokladny , nástupní nebo výstupní prostor, zkrácení provozní doby, předpisy o hraničních kontrolách nebo hraničních přechodech atd.).

x Zákazník je výslovně upozorněn, že taková nová omezení využívání služeb ledovce Stubai mohou být kdykoli uložena zákonem. Ani v těchto případech nevzniká nárok na (poměrnou) refundaci, prodloužení nebo odklad platnosti skipasu Stubaiského ledovce.

x Dodržování úředně předepsaných opatření (zejména ochranných opatření proti COVID-19 nebo jakékoli jiné pandemii) jako předpoklad pro využívání služeb ledovce Stubai je výhradně v odpovědnosti zákazníka. Pokud zákazník nemůže nebo nechce dodržet úředně předepsaná opatření (např. předložení negativního testu nebo dokladu o očkování apod.) a není mu tedy umožněna přeprava, nemůže zákazník požadovat (přiměřenou) náhradu, prodloužení popř. posunutí doby platnosti.

8 ZTRÁTA, VÝMĚNA

x Při ztrátě skipasu bude náhradní skipas vydán pouze po předložení dokladu o koupi. Za vydání náhradní karty bude účtován zpracovatelský poplatek. Náhradní skipas je platný po zbývající smluvní období po jejím vystavení a ztracená jízdenka bude zablokována.

x Za zapomenutý skipas nelze vydat náhradní skipas.

x Skipas nelze vyměnit, prodloužit nebo posunout dobu platnosti.

9 RUČENÍ

x Stubaiský ledovec neručí za škodu způsobenou zákazníkovi chováním třetích osob, pokud tyto třetí osoby nejsou zaměstnanci Stubaiského ledovce nebo pokud nepodléhají jeho pokynům.

x Přepravní smlouva se uzavírá pouze na užívání otevřených zařízení a sjezdovek nebo lyžařských tras ve vyhlášené provozní době. Smluvní nároky vůči ledovci Stubai tedy existují pouze po dobu provozní doby a pouze pro otevřené sjezdovky/lyžařské trasy.

x Používání oblastí mimo lyžařský areál je na vlastní nebezpečí a odpovědnost. V oblastech mimo lyžařský areál nejsou žádná bezpečnostní opatření či ukazatele (např. zajištění sjezdovek, kontolní jízdy atd.). Opatření přijatá ve výjimečných případech jsou dobrovolná a nepředstavují žádnou povinnost ze strany ledovce Stubai.

10 POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

x Zákazník je povinen dodržovat pravidla FIS.

x Pravidla FIS naleznete na nástěnce v prostoru pokladny a budou na vyžádání předána zákazníkovi.

x Zákazník se musí při provozování sportu chovat ohleduplně a zodpovědně a zejména musí dodržovat dostatečnou bezpečnostní vzdálenost od rolb, skidoos, zasněžovacích systémů apod.

x Je nutné dodržovat pokyny zaměstnanců Stubaiského ledovce a záchranné služby, které slouží k zajištění bezpečnosti všech uživatelů lyžařského areálu a k předcházení úrazům, škodám apod.

x Lyžování je povoleno pouze na vyznačených sjezdovkách a lyžařských trasách, do vyhrazených ochranných pásem je vstup či vjezd zakázán a jejich používání je zakázáno.

x Je nutné dodržovat provozní dobu. Po ukončení provozu již není používání lyžařského areálu povoleno; Je tomu tak zejména proto, že se pak provádějí přípravné práce (např. pomocí lanových navijáků), a proto hrozí nebezpečí smrti.

x Chůze a/nebo sáňkování na svazích je přísně zakázáno. Chodci mohou používat pouze vyznačené zimní turistické stezky.

x Je třeba zabránit jakémukoli znečištění.

x V případě nehody rozhoduje záchranná služba, jak bude provádět ošetření a záchranná opatření; záchranná služba je oprávněna učinit opatření dle svého rozhodnutí v nejlepším možném zájmu oběti nehody.

x Vyvěšené přepravní podmínky byly zaslány odpovědnému orgánu ve schvalovacím procesu pro příslušný lanovkový systém a odpovídají návrhu zveřejněném odpovědným ministerstvem. Platí (podle právních předpisů) pro přepravu osob a jejich chování v lyžařském areálu. Zákazník je povinen dodržovat tyto přepravní podmínky.

11 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

Obecně platí přepravní podmínky jednotlivých lanovek a vleků (vyvěšené u zařízení).

x Kabinkové lanovky jsou oprávněny přepravovat osoby a sportovní vybavení. Rogala a jízdní kola se nepřepravují.

x Sedačkové lanovky jsou oprávněny přepravovat cestující s upnutým zimním sportovním vybavením. Jsou to: skialpinistické lyže, monoski, snowboardy, swingboardy (Swingbo) s vázáním, firnové kluzáky, skiboby s krátkými lyžemi, tzv. Bockerln s krátkými lyžemi, speciální sportovní vybavení pro tělesně postižené s odpovídajícími technickými předpoklady. Je nutná vhodná praxe. Pokud není u speciálního zařízení zaručena bezpečnost, přeprava neproběhne.

x Tažné vleky jsou oprávněny přepravovat cestující s upnutým zimním sportovním vybavením. Jsou to: skialpinistické lyže, skiboby, monoski, snowboardy, swingboardy (swingbo) s vázáním, krátké lyže, speciální sportovní potřeby pro osoby s postižením. Je nutná vhodná praxe. Pokud není u speciálního zařízení zaručena bezpečnost, přeprava neproběhne.

12 JÍZDY V POWDER DEPARTMENT (TRASY FRERIDE)

Freeridové trasy tzw. runs popsané v popisu Powder Department nejsou součástí nabídky  lyžařského areálu, jsou volným lyžařským prostorem. Proto se zde neprovádí žádná bezpečnostní opatření, zejména žádné kontroly nebo uzavření. Případná opatření jsou zcela dobrovolná nebo dokonce mimo naši sféru vlivu; nezakládají žádný závazek do budoucna, takže nelze předpokládat, že obdobná opatření budou v budoucnu provedena, ani že by byla aktuální situace bezpečná, protože již přijatá opatření skončila. Provozovatel skiareálu nikdy nenaznačí, že předpokládá bezpečné podmínky. Stávající orientační pomůcky (nebo dohledatelné "GPS stopy" apod.) nevypovídají nic o konkrétní sjízdnosti a aktuálních nebezpečích. Provozovatel lyžařského areálu nemá žádný vliv na to, kdo a kolik lidí využívá oblast mimo lyžařský areál. V důsledku toho jste - jak je tomu obecně ve volném lyžařském prostoru - výhradně sami odpovědní a jízda probíhá zcela na vlastní nebezpečí.

13 ÚDRŽBA TURISTICKÝCH, CYKLISTICKÝCH A LEZECKÝCH TRAS

Wintersport Tirol AG & CO Stubaier Bergbahnen KG nezodpovídá za údržbu turistických a cyklistických stezek nebo horolezeckých tras. Odpovědnost nesou externí poskytovatelé služeb.

14 OCHRANA DAT

Veškeré informace o ochraně údajů naleznete na: www.stubaier-gletscher.com/datenschutz

15 INFORMACE DLE § 24 ZÁKONA NA OCHRANU DAT 2000 TÝKAJÍCÍ SE "SROVNÁNÍ FOTOGRAFIÍ"

Upozorňujeme, že pro účely kontroly vstupu je pořízena referenční fotografie držitele skipasu při prvním průchodu turniketem vybaveným kamerou. Tato referenční fotografie je porovnána personálem lanovek s fotografiemi pořízenými pokaždé, když lyžař/ka projde turniketem vybaveným kamerou. Referenční fotografie bude smazána ihned po skončení platnosti skipasu, ostatní fotografie nejpozději do 30 minut po průchodu turniketem. Upozorňujeme, že je možné zakoupit i jízdenky na vleky, které jsou technicky konfigurovány tak, že se při průchodu turniketem nefotí, ale je třeba počítat s namátkovou kontrolou obsluhy vleku.

16 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WI-FI INTERNETOVÉHO PŘÍSTUPU V OBLASTI STUBAIER BERGBAHNEN KG (UŽIVATELSKÁ SMLOUVA)

x Používání je bezplatné a je omezeno na dobu pobytu v oblasti Stubaier Bergbahnen KG. Stubaier Bergbahnen KG nemůže zaručit skutečnou dostupnost internetového připojení.

x Používání probíhá v souladu s technickými možnostmi. Uživatel zejména nemá právo používat internetovou síť pro hosty jakýmkoliv konkrétním způsobem nebo po určitou dobu.

x Jakákoli odpovědnost, zejména za záruku a odškodnění (s výjimkou úmyslu a ublížení na zdraví), je tímto vyloučena. Zejména se nepřebírá žádná odpovědnost za obsah navštívených webových stránek nebo stažených souborů. Dále neneseme žádnou odpovědnost za jakýkoli virový útok způsobený používáním sítě Internet Guest LAN. Uživatel výslovně bere na vědomí, že internetová Host LAN umožňuje pouze přístup k internetu, ale neobsahuje žádnou antivirovou ochranu ani firewall.

x Vstup na stránky s nezákonným obsahem a šíření nezákonného nebo zákonem chráněného obsahu je zakázáno.

x Uživateli je zejména výslovně zakázáno používat internetovou síť hosta ke stahování nebo jinému šíření obsahu chráněného autorským právem jakýmkoli způsobem.

x Jakékoli nesprávné použití sítě Internet Guest-LAN, zejména takové, které může mít nepříznivé právní důsledky pro třetí osoby nebo Stubaier Bergbahnen KG, je zakázáno.

x Pokud by společnost Stubaier Bergbahnen KG byla z jakéhokoli důvodu vystavena nárokům třetích osob v důsledku používání sítě Internet Guest-LAN ​​uživatelem, nemá uživatel právo žádat škodu či podat žalobu na společnost Stubaier Bergbahnen KG.

x Při porušení podmínek použití nebo při podezření na porušení může být používání sítě Internet Guest LAN kdykoli bez udání důvodů zablokováno. Odpovědnost za ztrátu dat je výslovně vyloučena.

17 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Provozovatel lyžařského areálu "Stubaier Gletscher" vylučuje jakoukoli odpovědnost, pokud k nahraditelné škodě nedošlo v důsledku úmyslného nebo hrubého nedbalého protiprávního jednání, za které odpovídá.

Stav: říjen 2022