OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Následující prohlášení o ochraně osobních údajů vám poskytne přehled o tom, co se stane s Vašimi údaji a jakou ochranu Vám nabízíme při návštěvě našich webových stránek.

Stav: 28. srpna 2018

Zásady související se zpracováním osobních údajů.

Společnost Wintersport Tirol AG & Co Stubaier Bergbahnen KG berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů zachází s Vašimi osobními údaji důvěrně a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracování údajů probíhá na základě právních předpisů  §96 odst. 3 TKG jakož i čl. 6 odst. 1 písm. a (souhlas) a/ nebo f (oprávněný zájem) GDPR.  Používání naší webové stránky je zpravidla možné bez udání osobních údajů. Pokud budou na našich stránkách vyžadovány osobní údaje (například jméno, adresa nebo e-mailová adresa), dojde k tomu, pokud je to možné, vždy na dobrovolné bázi. Pokud s námi navážete kontakt prostřednictvím formuláře nebo přes e-mail, budou u nás Vaše udané údaje za účelem zpracování žádosti a pro případ doplňujících otázek uloženy šest měsíců. Tyto údaje nepředáváme dál bez vašeho svolení. Dovolujeme si upozornit, že přenos informací přes internet (např. při komunikaci přes e-mail) může vykazovat bezpečnostní mezery. Ochrana osobních údajů bez nedostatků před neoprávněným přístupem třetí osoby není možná. Toto prohlášení se vztahuje na údaje, které jsou návštěvníkovi našich webových stránek známé, a  informuje o tom, jak je s údaji nakládáno.

Zpracování údajů se provádí dle zákona, v dobré víře a s náležitým ohledem. Dotyčné osoby jsou informování při shromažďování údajů o plánovaném zpracování a nakládání s údaji. Dotyčné osoby jsou informování přinejmenším o následujících údajích:

  • Správci osobních údajů
  • Účelu zpracování osobních údajů
  • Právním základu zpracování

Zodpovědný za zpracování osobních údajů na této webové stránce je:

Wintersport Tirol AG & CO Stubaier Bergbahnen KG
Mutterberg 2 
6167 Neustift, Österreich 
Tel. 0043 5226 8141
Fax 0043 5226 8141-150  
email: datenschutz@stubaier-gletscher.com  

Číslo zápisu obchodního rejstříku: FN 23719G UID-číslo: ATU 31698507 rejstříkový soud: Landesgericht Innsbruck orgán podle ECG: Bezirkshauptmannschaft Innsbruck Land, Bezirkshauptmannschaft Imst členství v komoře: hospodářská komora, hospodářské sdružení lanových drah.

1.2. Vaše práva

Shromažďování a zpracování údajů musí být prováděno za specifickými, jednoznačnými a zákonnými účely. Údaje nemohou být dále zpracovány způsobem, který neodpovídá těmto účelům.

Právo přístupu:

Máte právo dozvědět se od nás, zda a v jakém rozsahu Vaše data zpracováváme.

Právo na opravu:

Pokud zpracováváme Vaše neúplné nebo nepřesné osobní údaje, můžete požadovat kdykoliv jejich opravu a doplnění.

Právo na výmaz:

Pokud jsou Vaše osobní údaje námi zpracovány nesprávným způsobem, můžete po nás požadovat vymazání Vašich osobních údajů. Mohou skutečně existovat důvody, které brání okamžitému výmazu (zákon o archivaci nebo další zákonné povinnosti).

Omezení práva na zpracování:

Pokud popíráte správnost osobních údajů, můžete požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů po dobu trvání přezkoumání, pokud je popřena přesnost příslušných osobních údajů, odmítáte výmaz osobních údajů, údaje již nejsou zapotřebí pro původní účel, ale ještě je nelze odstranit z právních důvodů, pokud jste vznesli námitku proti zpracování údajů.

Právo na přenositelnost údajů:

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě a zpracování se provádí automatizovaně.

Právo na odvolání:

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů: zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Právo podat stížnost:

Pokud se domníváte, že došlo k narušení Vašich práv na ochranu osobních údajů proti

rakouskému nebo evropskému právu na ochranu osobních údajů, kontaktujte nás prosím, abychom mohli vyjasnit případné otázky. Samozřejmě máte právo stěžovat si u rakouského orgánu pro ochranu (Wickenburggasse 8, 1080 Wien, dsb@dsb.gv.at, www.dsb.gv.at) nebo u orgánu dozoru v rámci EU.

Vymáhání práv:

Pokud chcete uplatnit nějaké z výše uvedených práv, kontaktujte nás prosím jednoduše e-mailem datenschutz@stubaier-gletscher.com 

Rádi vám pomůžeme.

Potvrzení totožnosti:

Na ochranu vašich práv a soukromí jsme oprávněni v případě pochybnosti vyžádat si průkaz totožnosti.

Vyměření poplatku:

Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď uložit přiměřený poplatek, nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Další informace

Vaše důvěra je pro nás důležitá. Proto bychom chtěli kdykoliv zodpovědět Vaše otázky týkající se zpracování osobních údajů. Pokud máte dotazy, na které jste v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nenašli odpověď nebo pokud si přejete detailnější informace k některému bodu, obraťte se prosím přímo na náš tým na e-mailu datenschutz@stubaier-gletscher.com . Chtěli bychom Vám být k dispozici v případě žádosti o informace, podporu nebo při potížích jako kontaktní partner.

V procesu zpracování údajů může správce shromážděné osobní údaje předat dále na následující třetí subjekty:

Tourismusverband Stubai Tirol KöR
Zajištění online rezervace a zodpovědný za obsahy blogu
Stubaitalhaus, Dorf 3
6167 Neustift, Tirol, Österreich
www.stubai.at

web-crossing GmbH
Website Agentur stubaier-gletscher.com 
Eduard-Bodem-Gasse 9
6020 Innsbruck, Österreich
www.web-crossing.com

S poskytovateli jsme uzavřeli odpovídající smlouvu na zpracování údajů.

1.3. Ochrana osobních údajů při ucházení se o zaměstnání a v přijímacím řízení

Osoba zodpovědná za zpracování shromažďuje a zpracovává osobní údaje od uchazeče o zaměstnání za účelem realizace přijímacího procesu. Zpracování se může provádět i elektronicky. To je zejména v tom případě, kdy uchazeč zašle správci příslušné podklady elektronicky, například e-mailem nebo prostřednictvím formuláře na webové stránce. Pokud správce osobních údajů uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, jsou sdělené údaje uchovávány pro účely zaměstnaneckého poměru za dodržování zákonných předpisů. Pokud s uchazečem správce neuzavře pracovní smlouvu, pak se podklady uchazeče automaticky smažou po uplynutí dvou měsíců od oznámení nepřijetí do zaměstnaneckého poměru, pokud jejich výmazu nebrání jiné oprávněné zájmy správce. Jinými oprávněnými zájmy jsou v tomto smyslu například povinnost dokazování v řízení podle všeobecného zákona o rovném zacházení (GIBG).

2.   Webová stránka a  Cookies

2.1. IP-adresa

Při návštěvě naší webové stránky, jsou automaticky

ukládány informace na webový server. K nim patří používaný prohlížeč, použitý operační systém, stránka, kterou jste navštívili, adresa IP, čas zobrazení stránky a další informace. Tyto údaje jsou z pohledu Stubaier Gletscher pseudonymizovány a nemohou být přiřazeny žádné určité osobě bez dalších datových zdrojů.  Stubaier Gletscher tyto údaje nehodnotí, dokud nedochází k nezákonnému používání webových stránek.

1.4.2 PIWIK

 Nehodnotí data, pokud nedochází k nezákonnému používání webových stránek.

2.2. COOKIES

Naše webové stránky používají takzvané cookies. Cookies nezpůsobí na vašem počítací žádnou škodu a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, aby naši nabídku udělali přívětivější pro uživatele, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory uložené ve Vašem počítači a v internetovém prohlížeči. Většina cookies, které používáme, jsou tzv. „session cookies“. Po skončení Vaší návštěvy budou automaticky smazány Ostatní cookies zůstanou ve Vašem koncovém zařízení uloženy, dokud je nesmažete. Tyto soubory cookies nám umožňují rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě. Váš prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o uložení souborů cookies a abyste mohli povolit cookies jen v jednotlivých případech, schválit cookies pro určité případy nebo je obecně odmítnout či aktivovat automatické smazání cookies při zavírání prohlížeče. V případě deaktivace cookies může být omezena funkčnost webových stránek.

2.3. GOOGLE ANALYTICS

Tato internetová stránka používá službu analýz používání webových stránek Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc, . („Google“). Aplikace Google Analytics používá tzv. „cookies“. Jsou to textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a umožňují analyzování způsobu, jímž využíváte internetovou stránku. Informace shromážděné prostřednictvím cookies o Vašem používání internetové stránky jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy. V případě aktivace funkce anonymizace IP adresy na této webové stránce, bude Vaše IP adresa společností Google v rámci členských zemí Evropské unie nebo v jiných zemích, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru, před odesláním do USA zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA odesílána plná IP adresa a tam teprve zkrácena. Z pověření provozovatele této internetové stránky používá společnost Google tyto informace k vyhodnocení způsobu, jímž využíváte tuto stránku, aby mohla sestavovat reporty o Vašich aktivitách na internetové stránce a poskytovat provozovateli této internetové stránky další služby související s využíváním internetové stránky a internetu. IP adresa sdělovaná Vaším prohlížečem v rámci provádění analýz prováděných aplikací Google Analytics není společností Google propojována s dalším údaji (daty). Ukládání cookies můžete znemožnit odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě zřejmě nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce této internetové stránky. Kromě toho můžete zamezit shromažďování údajů prostřednictvím cookies vztahujících se k Vašemu využívání internetové stránky (včetně Vaší IP adresy) a jejich předávání společnosti Google jakož i zpracovávání těchto údajů Googlem tím, že si stáhnete a nainstalujete do prohlížeče plugin prostřednictvím následujícího odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Používáme Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“. Tím jsou IP-adresy zkráceny (tzv. IP-Masking).  Tím je znemožněn přímý odkaz na Vaši osobu. Google je členem EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Tím zajišťuje i ve výjimečných případech, v kterých Google přenáší osobní údaje do USA, odpovídající míru ochrany údajů.

Informace o Google: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001

Bližší informace  k podmínkám použití Google:
www.google.com/analytics/terms/de.html

Bližší informace k ochraně údajů od Google:
www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

WEBOVÁ ANALÝZA - MATOMO

Pro webovou analýzu používáme Matomo (dříve Piwik), službu poskytovanou společností InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland, NZBN 6106769, ("Matomo") využívající technologii souborů cookie. Matomo je nakonfigurováno tak, že vaše IP adresa je zaznamenána pouze ve zkrácené podobě. Další informace o podmínkách použití společnosti Matomo a předpisech o ochraně údajů naleznete na: https://matomo.org/privacy/

2.4. POUŽITÍ GOOGLE ADWORDS

Používáme Google Adwords, abychom vám na webových stránkách Googlu a jiných třetích stran ukázali reklamu. Pomocí Conversion-Tracking (měření konverze) můžeme stanovit, jak úspěšné jsou reklamní kampaně. Výše uvedené cílené opatření se provádí na základě nařízení GDPR čl. 6 odst. 1 písm. f) s uvedením oprávněného zájmu. Nás oprávněný zájem spočívá ve výběru reklamy specifické pro cílovou skupinu. Tímto způsobem chceme zajistit, že vám vybereme reklamní inzeráty, které pro vás budou zajímavé. Zobrazování reklamních prostředků společnosti Google probíhá přes tzv. Ad Server, jehož prostřednictvím je možné sledovat určité parametry pro měření úspěchu, např. zvýraznění inzerátů nebo kliknutí uživatelů. Pokud přistoupíte na naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google, služba Google Adwords ve vašem zařízení uloží soubor cookie. Tyto soubory cookies nejsou určeny k Vaší osobní identifikaci a obvykle se po 30 dnech smažou. Pro tyto soubory cookies se zpravidla jako analytické hodnoty ukládají ID cookie, počet reklamních inzerátů na umístění (četnost), poslední kliknutí (relevantní pro měření konverzí) a informace o odhlášení (indikátor, že uživatel již nechce být osloven).

Pokud návštěvník navštíví určité stránky v rámci této internetové stránky a pokud platnost souboru cookie dosud neuplynula, pak společnost Google i my zjistíme, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.

Každý zákazník (inzerent) Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Cookies nemohou být sledovány prostřednictvím internetových stránek inzerentů AdWords. Informace získané pomocí cookies k měření konverze slouží k vypracovávání statistik pro inzerenty AdWords, kteří se rozhodli pro používání měření konverze. Inzerenti se dozvědí celkový počet kliknutí uživatele, který klikl na jejich reklamu a byl přesměrován na internetovou stránku, na níž je umístěn tag pro měření konverze. Tito inzerenti však neobdrží informace, na jejichž základě by bylo možné identifikovat osobu konkrétního uživatele. Pokud si nepřejete účastnit se měření konverze, můžete toto používání odmítnout jednoduchou deaktivací cookies Google pro měření konverze ve svém internetovém prohlížeči v uživatelském nastavení. Poté nebudete zahrnut/a do statistik měření konverze.

 

Na základě použitých Marketing-Tools vybuduje váš prohlížeč automaticky přímé spojení na servery společnosti Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a další použití dat, která společnost Google shromáždila, a informujeme Vás podle úrovně znalostí: zapojením AdWords Conversion-Tracking obdrží Google informace o tom, že jste vyvolali odpovídající část našich internetových stánek nebo jste klikli na naše oznámení. Pokud jste registrování u nějaké služby Google, může Google přiřadit návštěvu k Vašemu účtu.  I v případě, když nejste u  Google registrovaní nebo jste se nepřihlásili, existuje možnost, že poskytovatel zjistí vaši IP adresu a uloží ji.  Ukládání cookies můžete znemožnit odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě zřejmě nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce této internetové stránky. Kromě toho můžete zamezit shromažďování údajů prostřednictvím cookies vztahujících se k Vašemu využívání internetové stránky (včetně Vaší IP adresy) a jejich předávání společnosti Google jakož i zpracovávání těchto údajů Googlem tím, že si stáhnete a nainstalujete do prohlížeče plugin prostřednictvím následujícího odkazu: http://www.google.com/settings/ads/plugin

 

Google se podrobuje bezpečnostnímu štítu EU-US Privacy Shield,

 www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Další informace k ochraně údajů u společnosti Google najdete na:  http://www.google.com/intl/de/policies/privacy
https://services.google.com/sitestats/de.html

 

GOOGLE FONTS

Na našich stránkách používáme Google fonts. To nám umožňuje integrovat určitá písma do našich webových stránek. Tato písma poskytuje Google prostřednictvím serverů v USA. Při přístupu na naše webové stránky naváže webový prohlížeč návštěvníka přímé spojení s těmito servery. IP adresa návštěvníka je mimo jiné předána společnosti Google a tam uložena. Google se účastní EU-US Privacy Shield: www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

 

2.5. POUŽIVÁNÍ FUNKCÍ RETARGETING NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.STUBAIER-GLETSCHER.COM

„Retargeting“ umožňuje cíleně zobrazovat reklamy pouze lidem, kteří v minulosti navštívili náš web.  Tato webová stránka požívá takzvané "Retargeting-Tags". Jako "Retargeting-Tag" se označuje JavaScript-Element, který je umístěn v zdrojovém kódu webových stránek. Pokud navštíví uživatel stránku na těchto webových stránkách, které obsahují "Retargeting-Tag", umístí poskytovatel online reklamy (např. Google) cookie na počítač uživatele a přiřadí odpovídající seznamy uživatelů, kteří jsou pro nás zajímaví.  Tyto cookies slouží následovně k tomu, že se zapnou i na jiných webových stránkách retargetingové kampaně ("cílená reklama"). Studie dokazují, že přidání cílené reklamy je pro uživatele internetu zajímavější než reklama, která nemá žádný vztah k jeho zájmům příp. dříve navštíveným stránkám. Nastavení, možnosti nastavení, možnosti deaktivace a možnost deaktivace třetích poskytovatelů, včetně Google, používají tyto cookies k zapojení reklamy na základě předchozí návštěvy uživatele na našich webových stránkách. Neukládají se přitom žádné osobní údaje. Uživatelé této webové stránky mohou deaktivovat použití cookies přes Google, tím, že spustí „Google oznámení“. Dále mohou uživatelé použití cookies deaktivovat třetí stranou tím, že navštíví deaktivační stranu „Network Advertising Initiative" a zde provedou odpovídající nastavení. Google oznámení: www.google.com/ads/preferences/ Nastavení a možnosti odhlášení "Network Advertising Initiative" http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

 

2.6. Otázky k ubytování a rezervaci

Pokud provádíte rezervaci ubytování přes Stubaier Gletscher, shromažďuje společnost Tourismusverband Stubai Tirol KöR & Stubai Touristik BgA pro provedení rezervace Vaše potřebné údaje, jako jsou především Vaše jméno, Vaše telefonní číslo, Vaše e-mailová adresa („kontaktní údaje“) a stejně tak datum příjezdu a odjezdu, Váš hotel a typ Vámi zamluveného pokoje ("účetní údaje"). 

Komu jsou moje údaje dále předány? 
Pokud máte v úmyslu udělat si rezervaci na našich webových stránkách, budou Vaše účetní údaje přeneseny do účetního systému feratel Deskline  (Feratel Media Technologies AG Gästedatenbank und Buchungstool) a předány do Vámi vybraného zařízení pro turisty/veřejné služby, aby se vůbec mohla provést Vaše rezervace. Dále nebudou Vaše osobní údaje zásadně předány třetí straně. V žádném případě nebudou Vaše kontaktní údaje společností Tourismusverband Stubai Tirol KöR & Stubai Touristik BgA prodána nebo zapůjčena. Na základě právních předpisů a odpovídajících právních nebo veřejnoprávních pokynů nebo ve výjimečných případech jsme zavázáni, vydat údaje nadřízeným orgánům nebo soudu. Toto se děje potom jen v rámci našich právních opatření. Stubai Touristik BgA AGB  

 

2.7. NEWSLETTER A WETTERLETTER

Pokud si uživatel objedná Newsletter nebo Wetterletter Stubaier Gletscher, budou osobní údaje uživatele, jmenovitě oslovení, jméno a příjmení stejně jako e-mailová adresa shromážděny a zpracovány. Uživatel bude dostávat následně pravidelně osobní e-mail s informacemi upravenými pro jeho potřeby, a nabídkami provozovatele (=Newsletter). Objednáním Newsletteru nebo Wetterletteru uděluje uživatel v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR svůj souhlas s tím, že jeho údaje mohou být používány pro pravidelné zasílání Newsletteru nebo Wetterletteru.

Pro registraci se používá funkce Double-Opt-In. Po přihlášení obdrží uživatel na jím udanou e-mailovou adresu ověřovací a autorizační e-mail s žádostí o potvrzení kliknutím na uvedený odkaz. Tím je zajištěno, že pouze oprávněný uživatel uvedené e-mailové adresy se může přihlásit o Newsletter nebo Wetterletter.

Uživatel může kdykoliv Newsletter nebo Wetterletter odhlásit. Na konci každého Newsletteru a  Wetterletteru se nachází odkaz, přes který můžete provést odhlášení. Alternativně může uživatel poslat odpovídající e-mail na marketing@stubaier-gletscher.com. Po odhlášení Newsletteru nebo Wetterletteru budou osobní údaje během šesti měsíců vymazány z distribuce Newsletteru.  

Službu „NumBirds“ od společnosti NumBirds CRM GmbH, 6020 Innsbruck, Brixnerstrasse 3/3 využíváme k vytváření newsletteru a doporučení produktů. Abychom ochránili důvěrnost vašich osobních údajů, uzavřeli jsme se společností smlouvu o zpracování objednávek.

Nedochází k předávání dat třetím stranám.

WEBCAM PLAYER / LIVE-STREAM

Živý přenos z webové kamery nainstalované na místě (Daunjoch) je zpřístupněn v přehrávači na našich webových stránkách. Za to odpovídá společnost wetter.com GmbH, Reichenaustr. 19a, 78467 Konstanz (wetter.com). Pokud vyvoláte uvedenou podstránku nebo použijete přehrávač, informace o používání webové stránky včetně vaší IP adresy budou přeneseny na wetter.com. To se provádí za účelem zobrazení požadovaného živého zobrazení kamery poskytnutím úvodního obrázku a živého přenosu.
Zpracování údajů probíhá za účelem požadovaného technického zajištění přehrávače a v zájmu užitečného zážitku pro vás z naší online nabídky a tím pro plnění smlouvy (čl. 6 odst.1 písm. b Vyhlášky o ochraně dat) nebo na na základě oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f Vyhlášky o ochraně dat.

Prohlášení o ochraně údajů wetter.com lze nalézt na https://www.wetter.com/datenschutz/adsb/.

 

2.8. Hry o ceny/ankety

Čas od času shromažďuje naše webová stránka údaje návštěvníků prostřednictvím dočasných akcí, jako jsou hry o ceny, ankety, atd. Účast na těchto akcích je dobrovolná, tak může sám návštěvník rozhodnout, zda chce udat svoje osobní údaje nebo ne. Tyto údaje mohou obsahovat osobní údaje (jako je jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo), demografické údaje (např. poštovní směrovací číslo, věková skupina), nebo jiné. Údaje se použijí na to, aby se návštěvníkovi mohly poskytnout požadované služby. Budou uchovány na dobu trvání hry o ceny – na maximálně 36 měsíců a následně vymazány. Potvrzením účasti uživatel souhlasí s tím, že jeho jméno v případě výhry bude zveřejněno na těchto webových stránkách stejně jako na veřejných sociálně mediálních kanálech Stubaier Gletscher (Facebook, Instagram, Twitter). Doplňkové podmínky a zpracování údajů budou případně u jednotlivých her o ceny nebo v anketách separátně zveřejněny a mohou doplnit tento bod. V žádném případě nebo Vaše kontaktní údaje prodány nebo propůjčeny.

 

3. ODKAZY A VLOŽENÉ EXTERNÍ OBSAHY (IFRAMES)

Tyto webové stránky obsahují odkazy na jiné stránky. Berte prosím na vědomí, že nepřebíráme žádnou zodpovědnost za ochranu osobních údajů, prováděnou na jiných stránkách, a zde zveřejněné obsahy.  

 

ONLINE POUKAZY

Obchod na poukazy byl vypracován firmou Incert, specialistou na online zpracování a distribuci dárkových poukazů všech druhů. Webové stránce Individuálně přizpůsobený systém na poukazy od firmy incert.at umožňuje automatizovaný prodej poukazů prostřednictvím Print@home stejně jako individuální personalizaci poukazů s věnováním, designem a kódem poukazu. Zde udaná data podléhají ochraně osobních údajů od firmy INCERT. Uzavřeli jsme s poskytovatelem odpovídající smlouvu na zpracování dat  

 

ONLINE SKIPASS

Pro prodej permanentek či jízdenek na naše horské dráhy jsme na naše webové stránky integrovali online rezervační platformu Starjack od společnosti SJack GmbH (Am Bühel 6, A-6830 Rankweil). Chcete-li si objednat skipasy či jízdenky na naše horské dráhy online, musíte se zaregistrovat na platformě Starjack. Při registraci nebo nákupu jízdenek jsou zpracovávány následující údaje na základě právního základu pro plnění smlouvy v souladu s čl. 6 (1) písm. b Obecné nařízení o ochraně osobních údajů: titul, jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, datum narození a portrétní fotografie na sezónní/roční permanentky. Vaše přihlašovací údaje, technické zázemí vašeho prohlížeče a vaše objednávky jsou rovněž uchovávány v souladu s platnými daňovými a obchodními předpisy. Při registraci je možná i autentizace přes váš Google nebo Facebook účet. Pokud byste to chtěli využít, informujte se o osobních údajích zpracovávaných v procesu u příslušného poskytovatele této služby. Platební proces se provádí prostřednictvím poskytovatelů třetích stran (SIX Payments, Paypal, Sofort-Überweisung atd.). Z vaší strany neexistuje žádná zákonná povinnost tyto údaje zpřístupnit. Neposkytnutí údajů znamená pouze to, že vám prostřednictvím našeho online obchodu nemůžeme poskytnout požadované jízdenky na horskou dráhu. Používání odpovídajícího online rezervačního softwaru je založeno na právním základu našeho oprávněného zájmu v souladu s článkem 6 (1) písm. f Vyhlášky o ochraně osobních údajů. Náš oprávněný zájem spočívá v tom, abychom našim zákazníkům mohli poskytnout jízdenky na horskou dráhu rychle a odkudkoli. Při nákupu vzniká smlouva mezi vámi a společností SJack GmbH. Zpracování vašich osobních údajů provádí společnost SJack GmbH jako osoba odpovědná za ochranu údajů dle čl. 4 ř. 7 Vyhlášky o ochraně osobních údajů. Další informace o tom, jak společnost SJack GmbH nakládá s vašimi osobními údaji, naleznete na: https://starjack.at/data-privacy. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za celý proces online objednávání vstupenek přes platformu Starjack a všechny související problémy s ochranou dat.

Na základě právních stanovení udělujete též váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a Vyhlášky o ochraně osobních údajů se zasíláním našeho newsletteru. Váš souhlas lze kdykoli bezplatně odvolat kliknutím na „Unsubscribe-Link“ na konci každého e-mailu. Zákonnost operací zpracování údajů, které již proběhly, zůstává odvoláním nedotčena. Další informace o našem newsletteru naleznete v těchto informacích o ochraně údajů.

 

DOTAZNÍK HOSTŮ

Přes webovou stránku se dostanete na externí službu Manova, náš dotazník hostů.
Zde udané údaje podléhají  ochraně osobních údajů Manova.

 

GOSHRED

Přes webovou stránku se dostanete na externí službu go shred, s kterou si můžete zamluvit carsharing na Stubaier Gletscher.
Zde udané údaje podléhají  ochraně osobních údajů go shred

 

INTERSPORT RENT

Přes webovou stránku se dostanete na externí službu  INTERSPORT Rent, s kterou si můžete online zamluvit lyžařské vybavení. Zde udané údaje podléhají  ochraně osobních údajů 

 INTERSPORT Rent

 

REZERVACE V RESTAURACI PŘES RESMIO

Pokud máte v úmyslu rezervovat si stůl v restauraci telefonicky, osobně na místě nebo přes rezervační nástroj Resmio, shromáždí Wintersport Tirol AG & CO Stubaier Bergbahnen KG Vaše potřebné údaje k provedení rezervace. K tomu patří především Vaše jméno, Vaše e-mailová adresa, Vaše telefonní číslo a je-li uvedeno Vaše zpráva do restaurace

 

Komu jsou dále předány moje údaje?
Námi předané údaje budou zpracovány společností Wintersport Tirol AG & CO Stubaier Bergbahnen KG jen k provedení rezervace. Předáme je zpracovateli, společnosti Resmio GmbH.  Vaše údaje nejsou zásadně dále předávány třetí straně.

 

V žádném případě nebudou vaše kontaktní údaje společností Wintersport Tirol AG & CO Stubaier Bergbahnen KG prodána nebo zapůjčena. Na základě právních předpisů a odpovídajících právních nebo úředních opatření jsme ve výjimečných případech povinni vydat údaje nadřízenému orgánu nebo soudu. Toto se stane dále jen v rámci našich právních předpisů. Ve vzácných případech by mohlo být zpracování osobních údajů užitečné k ochraně životně důležitých zájmů dotyčné osoby nebo jiné fyzické osoby. Toto by mohl být např. případ, když host v naší restauraci by byl zraněn a v důsledku toho by musely být předány jeho jméno, věk, údaje o zdravotní pojišťovně a jiné životně důležité informace doktorovi, nemocnici nebo jiné třetí straně. Potom by vycházelo zpracování z čl. 6 písm. d GDPR.

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI POUŽITÍ GOOGLE FACEBOOK-PLUGINŮ (LIKE-BUTTON)

 

Na naši internetové stránce jsou integrovány pluginy sociální sítě Facebooku, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. 
Tyto pluginy rozpoznáte buď podle modrého "F" pro Facebook nebo podle toho, že tento plugin je označen slovem "Facebook". Při interakci s funkcemi pluginů, např. zmáčknutím tlačítka „To se mi líbí“ je tato informace z Vašeho prohlížeče přímo přeposlána na Facebook a zde uložena. Další zpracování této informace náleží Facebooku, odpovídající podmínky a možnosti nastavení zjistíte v Prohlášení o ochraně osobních údajů Facebook. Pokud dotyčná osoba žije mimo USA nebo Kanadu, je pro zpracování osobních údajů správcem Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. Pokud chcete zabránit, aby vaše osobní údaje byly předány na Facebook, odhlaste se před návštěvou našich webových stránek z Facebooku.

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI POUŽITÍ GOOGLE +1

Naše webová stránka používá "+1″-tlačítko sociální sítě Google Plus, které je provozováno společností Google, (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Tlačítko poznáte podle označení "+1″ na bílém nebo barevném pozadí. Pokud vyvoláte webovou stránku při návštěvě našich webových stránek, která obsahuje takové tlačítko, vytvoří Váš prohlížeč přímé spojení se servery společnosti Google. Google bude uchovávat informace, kterým jste dali +1 za obsah, stejně jako informace o stránce zobrazené po klepnutí na tlačítko +1. Nemáme proto žádný vliv na objem údajů, které Google tlačítkem shromáždí. Podle společnosti Google nejsou bez kliknutí na tlačítko shromažďovány žádné osobní údaje. Jen u přihlášených účastníků jsou takové údaje, mezi jinými i IP adresa, shromažďovány a zpracovány. Účel a rozsah shromážděných údajů a další zpracování a použití údajů společností Google je v souladu s platnými zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google, které najdete na Google-Prohlášení o ochraně osobních údajů  k tlačítku "+1″-: Odkaz je na: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html a na FAQ: support.google.com/plus/bin/answer.py Pokud jste členem Google Plus a  nechcete, aby společnost Google shromažďovala vaše údaje přes naše webové stránky a propojovala je s vašimi uloženými profilovými údaji, musíte se při návštěvě našich webových stránek odhlásit z  Google Plus.     

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI POUŽITÍ GOOGLE TWITTER

Na našich webových stránkách jsou zahrnuty funkce služby Twitter. Tyto funkce jsou nabízeny společností Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.  Pomocí služby Twitter a funkcí tlačítek "Re-Tweet" budou navštívené webové stránky propojeny s vaším účtem Twitter-Account a sdíleny s ostatními uživateli. Tato data jsou předávána Twitteru. Poukazujeme na to, že my jako poskytovatel stránek nevíme o obsahu přenášených dat a jejich využití prostřednictvím Twitteru. Další informace najdete na Prohlášení o ochraně osobních údajů Twitter na adrese twitter.com/privacy. Nastavení ochrany osobních údajů naTwitteru můžete změnit v nastavení účtu na adrese twitter.com/account/settings.

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI POUŽITÍ WHATSAPP

Na naší webové stránce se můžete přihlásit k službě WhatsApp  https://www.stubaier-gletscher.com/stubai-live/whatsapp-service/
Tato funkce nám byla poskytnuta společností MessengerPeople GmbH, Herzog-Heinrich-Str 9, 80336 München. MessengerPeople GmbH ja nabídka společnosti MessengerPeople GmbH, s kterou Vám my jako Stubaier Gletscher můžeme zasílat zprávy přes WhatsApp. Společnost MessengerPeople GmbH nám dala k dispozici výlučně technické předpoklady na rozesílání zpráv a neposílá žádné vlastní zprávy. MessengerPeople GmbH shromažďuje a zpracovává osobní údaje jen v rámci vašich údajů (telefonní číslo). Údaje se shromažďují jen pro účely Wintersport Tirol AG & Co Stubaier Bergbahnen KG. Pokud si instalujete messenger jako např.  WhatsApp nebo Facebook Messenger, akceptujete podmínky použití a pravidla ochrany osobních údajů společnosti Wintersport Tirol AG & Co Stubaier Bergbahnen KG. Společnost MessengerPeople GmbH nemá vůbec žádný vliv na tato pravidla. Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti MessengerPeople GmbH na adrese https://www.messengerpeople.com/de/datenschutzerklaerung/ 

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI POUŽITÍ INSTAGRAMU

Na našich webových stránkách jsou zahrnuty funkce služby Instagram. Tyto funkce jsou nabízeny společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Pokud jste přihlášení do svého instagramového účtu, můžete se kliknutím na instagramové tlačítko propojit ve svém instagramovém profilu s obsahy našich webových stránek. Tím může Instagram přiřadit Vašemu uživatelskému účtu návštěvu našich webových stránek. Poukazujeme na to, že jako poskytovatel stránek nevíme o obsahu přenášených stránek a jejich využití prostřednictvím Instagramu. Další informace najdete na Prohlášení o ochraně osobních údajů Instagramu: http://instagram.com/about/legal/privacy/

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI POUŽITÍ YOUTUBE

Naše webová stránka používá pluginy Googlem provozované stránky YouTube. Provozovatelem stránek je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte stránky opatřené pluginem YouTube bude navázáno spojení na servery YouTube. Přitom bude serveru Youtube sděleno, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášení ke svému účtu YouTube, umožníte YouTube, aby přiřadil vašemu osobnímu účtu, které stránky jste navštívili. Chcete-li tomu zabránit, musíte se odhlásit z vašeho účtu YouTube. Další informace o zacházení s údaji uživatele najdete na Prohlášení o ochraně osobních údajů YouTube na www.google.de/intl/de/policies/privacy        

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI POUŽITÍ PINTEREST

Poskytovatel integroval na těchto webových stránkách komponenty Pinterest Inc.  Pinterest je tzv. sociální síť. Sociální síť  je virtuální propojení skupin lidí, umožňující mezi sebou sdílet různé typy informací a tak se navzájem ovlivňovat. Základem sociální sítě je sdílení informací na internetu mezi přáteli, respektive uživateli. Pinterest je často označován jako virtuální nástěnka a jeho princip je opravdu velmi podobný. Uživatel si na svém profilu vytvoří jednu či více nástěnek ­– board – na které pak „přišpendluje“ příspěvky – pin. Nástěnky obvykle obsahují tematicky příbuzné příspěvky. Takto vytvořené kolekce (či nástěnky) mohou procházet ostatní uživatelé a jednotlivé obrázky z nich komentovat, označovat tlačítkem „Like“ nebo si je rovnou přidat do své vlastní online nástěnky. Provozovatelem Pinterestu je společnost Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

 

Pokud vyvoláte webovou stránku při návštěvě našich webových stránek, která obsahuje komponenty Pinterestu (Pinterest-Plug-In), vytvoří Váš prohlížeč přímé spojení se servery Pinterest. Plugin přenáší data na server Pinterest. Tyto informace mohou zahrnovat Vaši adresu IP, adresu navštívených webových stránek, která obsahuje také funkce Pinterest, typ a nastavení prohlížeče, datum a čas žádosti, způsob používání programu Pinterest a soubory cookie. Více informací k Pinterestu jsou na pinterest.com.

Pokud dotyčná osoba je současně přihlášená k Pinterestu, rozpozná Pinterest s každou návštěvou našich webových stránek dotyčnou osobou a během celého trvání sledování našich webových stránek, které konkrétní podstránky našich webových stránek dotyčná osoba navštívila. Tyto informace se ukládají přes komponenty Pinterestu a jsou přiřazeny danému účtu Pinterest dotyčné osoby. Pokud dotyčná osoba použije na našich webových stránkách integrované tlačítko Pinterestu, přiřadí Pinterest tyto informace dotyčné osoby k osobnímu účtu Pinterest dotyčné osoby a uloží její osobní údaje.

 

Pinterest obdrží přes komponenty Pinterestu vždy informace o tom, že dotyčná osoba navštívila naše internetové stránky, pokud je dotyčná osoba při návštěvě našich webových stránek současně přihlášená ke svému účtu Pinterest; to se děje nezávisle na tom, zda  dotyčná osoba klikla na komponenty Pinterestu nebo ne. Pokud dotyčná osoba chce zamezit přenášení dat na Pinterest, může zabránit přenášení dat tím, že se před návštěvou našich webových stránek odhlásí ze svého účtu Pinterest.

Další informace o účelu, rozsahu a dalším zpracování a použití dat společnosti Pinterest, jakož i o Vašich právech a ochraně osobních údajů naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti Pinterest: https://about.pinterest.com/privacy-policy

 

STUBAIER GLETSCHER BLOG

Za obsah propojeného blogu je zodpovědný Tourismusverband Stubai Tirol KöR & Stubai Touristik BgA.  Propojený blog  byl přezkoušen v okamžiku propojení na možné porušení práva. Obsahy porušující právo nebyly v okamžiku propojení identifikovány. Permanentní kontrola obsahu propojených stránek však není bez konkrétních informací porušení práva únosná. Pokud bude známo porušení práva, budou takové odkazy odstraněny.

 

GOOGLE MAPS

Tyto webové stránky používají mapovou aplikaci Google Maps. Při použití Google Maps budou společností Google shromažďovány, zpracovány a použity informace o použitých funkcích map návštěvníkem webových stránek. Bližší informace o zpracování dat společností Google a podklady k ochraně osobních údajů najdete na https://www.google.at/intl/de/policies/privacy/  . Zde můžete změnit v centru bezpečnosti údajů svoje nastavení a tím spravovat a chránit svoje údaje.

 

NEVYŽÁDANÉ REKLAMNÍ E-MAILY

Používání osobních údajů zveřejněných v rámci povinnosti uvádět na webu informační údaje za účelem zasílání reklamy a informačních materiálů, o které jsme výslovně nepožádali, tímto odmítáme. Provozovatelé webových stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. spamů.

 

ZMĚNY TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Neustálé zlepšování kvality a procesu má u společnosti Stubaier Gletscher a Wintersport Tirol AG & Co Stubaier Bergbahnen KG velmi důležité místo. Dodržování směrnice ochrany osobních údajů a stejně tak platných právních předpisů a účinnost přijatých opatření k ochraně osobních údajů a bezpečnosti údajů se neustále kontroluje a zvyšuje, aby se mohl zajistit optimální průběh opatření na ochranu údajů. Proto si vyhrazujeme právo změnit toto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Proto doporučujeme, číst toto Prohlášení znovu v pravidelných časových odstupech.

© Stubaier Gletscher 2019